недеља, 26 јуна, 2022

Regionalna konferencija žena

BWI Evropska regionalna konferencija žena, 2018. Amandla!
Moć ženama
Od 5. do 7. septembra, više od 80 žena iz 21 zemlje širom Evrope okupilo se u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, da bi razgovarale o strategijama sindikata kako bi se osigurala rodna ravnopravnost i o borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, kao i o kampanjama za ravnopravnost u platama.
Regionalna ženska konferencija BWI započela je sa otvaranjem panela o tome kako sindikati i organizacije zajedno rade na zaustavljanju rodno zasnovanog nasilja na radnom mestu i u celokupnom društvu.
„Sindikati dugo vremena nisu prepoznali nasilje zasnovano na rodu kao pitanje sindikata, ali danas, kao rezultat snažnog aktivizma žena, sindikati se pridružuju pozivu za boru protiv svih oblika seksualnog uznemiravanja i diskriminacije na radu i u zajednici „, rekla je Gail Cartmail, pomoćnica generalnog sekretara UNITE unije i jedna od sedam žena u BWI Svetskom odboru.
Jedan od ključnih ciljeva konferencije bilo je razmatranje rodne konvergencije strateškog plana BWI 2018-2021, usvojene na kongresu BWI prošle godine u Durbanu, u Južnoj Africi.
„Strateški plan uključuje ravnopravnost polova, ali je važno osigurati da postoje rodne dimenzije u svim oblastima rada i politike BWI-a“, rekla je Rita Schiavi, predsedavajuća Evropskog regionalna komiteta žena, kao i Međunarodnog ženskog komiteta.
Ona je dodala: „Takođe moramo nastaviti radnu kampanju za vrednovanje rada žena, koja se fokusira na organizovanje žena u sindikate i osnažavanje žena da preuzmu liderske pozicije unutar svojih sindikata“.
Konferencija je zaključena uz obavezu učesnica da rade sa svojim sindikatom, da povećaju članstvo ženskog sindikata za 10%, obuče mlade žene u sindikatima i promovišu žene na rukovodećim pozicijama. Pored toga, naglasak je stavljen na potrebu da se žene uključe u timove za pregovaranje o kolektivnim ugovorima i da se uključe rodne klauzule u sporazume. Konferencija je takođe ponovila potrebu da se nastavi kampanja za rodnu ravnopravnost i kampanje za zaustavljanje nasilja zasnovanog na rodovima, sa ciljem poboljšanja radnih uslova za žene.
„Konferencija je pokazala pravu snagu žena u sindikatima. Verujemo da je naša borba za rodnu ravnopravnost borba za bolji život i bolje društvo za sve „, zaključila je Rita Schiavi.
Pozadina
BWI i njegove članice su aktivno radile na bavljenju izazovima sa kojima se žene suočavaju na radnom mestu i u sindikatima još od osnivačkog Kongresa održanog 2005. godine. Na ovom Kongresu, BWI se obavezao da će uspostaviti snažne, nezavisne, samostalne, rodno ravnopravne i demokratske sindikate u svim zemljama i usvojio je cilj rodnog meinstriminga i uspostavio ženske strukture na globalnom i regionalnim nivoima.
Ovi ciljevi su potvrđeni na nedavno održanom 4 Svetskom kongresu BWI u Durbanu, u Južnoafričkoj Republici, gde su žene lideri iz BWI uspešno sprovele kampanju pod natpisom „Glasajte za žene – Glasajte za promenu“, za izmene statuta koje su rezultirale proširenjem sastava Svetskog veća i Svetskog odbora da bi se obuhvatilo bar 30% žena u ovim strukturama.
Pored toga, usvojen je Strateški plan za 2018 – 2021 u kom su istaknute ključne oblasti rada BWI za predstojeći period od četiri godine. Strateški plan je istakao sedam konvergencija BWI koje su strukturisane oko stubova: Izgradi (organizovanje); Brani (pregovaranje); i Unapredi (vršenje uticaja). Od sedam kovergencija ona koja se nalazi pod brojem 4 je fokusirana na rodnu ravnopravnost.
BWI Evropska regionalna konferencija žena je imala za cilj da dodatno razradi istorijsko dostignuće sa 4. Svetskog kongresa, kao i prethodni rad BWI u obezbeđivanju rodne ravnopravnosti još od 2005. godine.
Konferencija se posebno fokusirala na organizovanje (eksterno i interno) i na elemente kampanje i rodne elemente Strateškog plana, kao i na bavljenje nasiljem po rodnoj osnovi na radnom mestu i na odgovor zajednice i sindikata.
Ciljevi i rezultati konferencije:

  1. Razviti četvorogodišnji plan rada za sprovođenje Strateškog plana BWI 2018-2021, sa posebnim fokusom na Konvergenciju 4;
  2. Da obezbedi platformu za žene BWI da se umreže i razmene studije slučaja u organizovanju žena u sindikate i u vođenju kampanja za rodnu ravnopravnost;
  3. Da razviju posebne kampanje povezane sa konvergencijom 4 koje su posebno usmerene na bavljenje seksualnim uznemiravanjem i nasiljem po rodnoj osnovi na radnom mestu.
  4. Da uspostave regionalne i podregionalne instrumente za komunikaciju kao podršku kampanjama BWI.

Konferenciju su otvorile Rita Schiavi, Predsedavajuća, BWI Evropskim regionalnim komitetom žena, Lejla Catic, Predsednik, SSSPDPBIH-Bosna i Hercegovina u ime sindikata domaćina i Jin Sook Lee, Globalni direktor za kampanje, BWI.
O borbi protiv nasilja po rodnoj osnovi diskutovale su Carina Soderbjorn, Službenik za program, Sindikat sindikatu (Union to Union), Švedska, Vildana Džekman, pravnica, aktivistkinja i feministkinja, Fondacija CURE, Bosna i Hercegovina i Gail Cartmail, Zamenik Generalnog sekretara,UNITE, Velika Britanija
Anna Andreeva, službenik za politiku i kampanje u BWI vodila je Plearnu sesiju „Preispitivanje Strateškog plana BWI, Rezolucija i Odluka sa 4. Svetskog kongresa BWI“. Ova sesija preispitala je odluke i ishode 4 Svetskog kongresa BWI po pitanju žena, sa namjerom izrade plana rad,a kako bi se uskladio sa Strateškim planom i drugim odlukama Svetskog kongresa. Sesija je predstavila kampanju „Vrednovanje rada žena“ kao deo Konvergencije broj četiri strateškog plana.
Na okruglom stolu vođena je diskusija “ Studije slučaja kampanje Vrednovanje rada žena u Evropi“. Na ovoj sesiji su obrađeni uspešni slučajevi kampanje Vrednovanje rada žena u Evropi na različitim nivoima i područjima.Vodeći diskutanti su bile Marina Kurtanidze, predsjednica Gruzijskog sindikata građevinarstva i šumarstva, koja je govorila o ženskoj mreži u centralnoj Aziji i Istočnoj Evropi, Lejla Ćatić, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, SSPDPBIH, koja je govorila o organizovanju žena u sektoru šumarstva, predstavnik Švedskih članica BWI (SBTF), Švedska,o organizovanji žena u sektorima BWIa i Jin Sook Lee, Globalni direktor za kampanje, BWI, o BWI globalnim kampanjama.

Na sesiji o deljenju iskustava o borbi za osnaživanje žena u sindikatima, predstavljen je dijalog između žena na liderskim pozicijama u sindikatu, sa mladim ženama, identifikujući ključne izazove sa kojima se žene suočavaju u sindikatima, na radnim mestima i u društvu. Diskusija tokom ove sesije imala je za cilj da osnaži žene davanjem konkretnih primjera i sugestija o tome kako osnažiti žene u industriji. Vodeći diskutanti su bile Ivana Dimitrova, SGIP, Macedonia, Elena Rubtsova, Sindikat građevinarstva, Kirgistan, Secil Saricoban, TARIM ORMAN-IS, Turska, a moderator Zamany Menso, FNV, Netherlands.
Sesija „Kako izgraditi moć žena u sindikatima i Evropskim strukturama“ je omogućila učesnicama da razviju akcioni plan za promovisanje žena u industrijama i da razviju rodno osetljivi program u radu sindikata, kao i da izrade predloge i plan za Regionlanu konferenciju BWIa, uključjujući promene u evropskim strukurama BWIa, Kampanju „Vrednujte rad žena“ u Evropi, Kampanju za okončanje rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja.

Related posts