недеља, 26 јуна, 2022

AGENDA ZA SEMINAR SINDIKATA ŠUMARSTVA 9 I 10 JUN

*Sindikat pripremlјen za budućnost*

*jun 2021, Srbija*

Opšte okolnosti
Sindikalni pokret u Srbiji nalazi se na raskrsnici. Suočava se sa opadanjem članstva i izazovima u borbi za sindikalna prava. Tehnološke i ekonomske promene utiču na prirodu i vrste poslova i potencijal za organizovanje i zastupanje radnika. Da bi sindikati mogli da ojačaju i postanu reprezentativniji neophodno je promeniti dosadašnji način rada.

Pandemija Covid-19 povećala je potrebu za promenama, jer je dodatno ubrzala promene okruženja u kojem sindikati posluju, pa su u redovima sindikata neophodna nova rešenja kako bi se iz pandemije izašlo u što bolјem stanju.

U ovim novim okolnostima sindikalni pokret bi morao da ponovo razmotri kako da pruži podršku svom članstvu i kako da prilagodi svoje delovanje tako da ga učini efikasnijim i primerenijim svojim cilјevima. Samostalni sindikat šumarstva i prerade drveta želi da se suoči sa ovim izazovima i zatražio je podršku za definisanje svoje strategije kao polazne tačke u modernizaciji svoje organizacije.

Nedavno objavlјeni radni dokument MOR pod naslovom “Sindikati na prekretnici“ <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—actrav/documents/publication/wcms_722482.pdf> koji je preveden na srpski jezik mogao bi da bude dobra polazna osnova za ovu diskusiju, jer opisuje trenutnu situaciju u sindikalnom pokretu, njegove klјučne izazove i četiri moguća scenarija za budućnost sindikata u koje spadaju marginalizacija, dualizacija, zamena i revitalizacija sindikata. Ovaj dokument pojašnjava načine na koji sindikati mogu da se reviltalizuju, što je upravo strategija koju želi da primeni i Samostalni sindikat šumarstva i prerade drveta.

Kada govorimo o budućim strategijama moramo primetiti da raste pritisak na donosioce odluka, u koje spadaju i sindikati, da definišu opiplјive i merlјive rezultate primene bilo koje nove strategije i da nadgledaju njeno sprovođenje. U tom smislu, pristup MOR nazvan *upravlјanje na bazi rezultata (UBR)* predstavlјa važan instrument koji se može iskoristiti da bi se fokusiralo na planirane promene i da bi se pratilo da li organizacije ostvaruju svoje cilјeve ili su im neophodna neka prilagođavanja. To je ujedno i odličan način da se pokaže odgovornost organizacije prema svom članstvu kao i prema široj javnosti.

Zbog svega toga, Kancelarija MOR u Budimpešti odlučila je da ponudi sindikatu obuku o klјučnim konceptima UBR i nadzora i evaluacije (N&E). Obuka bi trebalo da pokaže učesnicima iz redova sindikata kako da primene koncepte planiranja u procesu definisanja i revidiranja strategije sindikata. Obuka će se odnositi na članove odbora sindikata, zaposlene u njegovom sekretarijatu i druge predstavnike koje sindikat želi da uklјuči u ovu izradu strategije. Na obuci se očekuje učešće do 25 predstavnika sindikata.

Cilјevi radionice
Cilј radionice je da uspostavi polaznu osnovu za novu strategiju Samostalnog sindikata šumarstva i prerade drveta Srbije. To će se postići kroz obuku o upravlјanju na bazi rezultata i putem primene tog koncepta prilikom pripreme dokumenta strategije.

Očekivani rezultati
– Usaglašena i dogovorena jasna vizija o novom dugoročnom planu sindikata, – Definisani klјučni ishodi nove strategije (gde bi sindikat želeo da bude kroz pet godina?). Ishodi su dopunjeni solidnim pokazatelјima uspešnosti i klјučnim postignućima koje bi sindikat trebalo da ostvari, – Postignut dogovor o dalјim koracima i završetku izrade strategije sindikata, – Izveštaj sa radionice postaviće osnove za strateški dokument modernizacije sindikata, – Biće uvedeni moderni koncepti UBR u rad sindikata.

*Program*

*1. **dan*

09.30
*Otvaranje*
g. Jovan Protić, Nacionalni koordinator MOR za Republiku Srbiju
g. Magnus Berge, Viši specijalista za sindikate u Kancelariji MOR za Srednju i Istočnu Evropu
g. Zoran Radoman, Predsednik Samostalnog sindikata šumarstva i prerade drveta
09.50
*Postavlјanje scene* (cilјevi, uvod u program i predstavlјanje učesnika)
10:00
10:20
*Uvod u dokument „Sindikati na prekretnici“**, **Rafael Pils* *i* *Magnus Berge** (**Odelјenje MOR **ACTRAV)*
*Razlozi za merenje rezultata i uvod u logički okvir i proces planiranja*
11:20
*Pauza za kafu*
11:40
*Gde se sada nalazimo? Pregled situacije i SWOT analiza (rad u 4-5 grupa)*
12:30
*Izveštavanje sa SWOT analize: dogovor o tome gde su slabosti i potrebe za kapacitetima*
13:00
*Pauza za ručak*
14:00
*Rad u grupama 1. deo**:*
Određivanje prioriteta na osnovu SWOT analize , koje promene bismo želeli da ostvarimo kako bismo modernizovali sindikat? Čemu bismo trebali da stremimo i koji bi bili naši konkretni cilјevi?
*Uvod Fil Derden i drugi deo rada po grupama, izveštavanje*
15:30
Kako znamo da li postižemo očekivane rezultate? Pokazatelјi i prikuplјanje podataka.
*Uvod Fil Derden, treći deo rada po grupama*
16:15
*Pauza za kafu*
16:45
*Izveštavanje sa trećeg dela rada po grupama.*
Sada bi trebalo da imamo prioritete, konkretne cilјeve i ideju o tome kako da nagledamo i merimo naš napredak*.*
17:30
*Rezimiranje i završetak prvog radnog dana.*
*2. **dan*

*09:30*
*Otvaranje*
*09:35*
*Jačanje sidnikata na svim nivoima organizacije: privlačenje i organizacija radnika o pitanjima kako unaprediti kvalitet rada i usluga koje sindikat pruža.*
Austrijski primeri inovativnih strategija izgradnje organizacionog kapaciteta na svim nivoima sindikata.
Kristijan Felcer, Sindikat šumarstva Austrije
*10:30*
*Izrada okvira*, kako planirati i sprovesti strategiju modernizacije – Ko? Šta? Kada? Kako? Vrmenski okvir?
Martina Šneler, Sindikat PRO-GE Austrija
*1**1**:**1**5*
*Četvrti deo r**ad**a* * po * *grupama *
Predlozi za izradu okvira za sprovođenje strategije. Diskusija o specifičnim taktikama ili aktivnostima koje će sindikat zagovarati i primeniti kako bi dostigao cilјeve.
*11:30*
*Pauza za kafu*
*11:45*
*Izveštavanje sa **četvrtog* *dela **rada po grupama *
*12:45*
*Pauza za ručak*
*14:00*
*Predstavlјanje*
*- **Prioriteta*
*- **Prikuplјanja podataka i nadzora**;*
*- **Okvira za sprovođenje strategije**.*

*Diskusija, pitanja i odgovori*
*15:00*
*- *
*15:30*
*Dalјi koraci i zatvaranje radionice* g. Jovan Protić, Nacionalni koordinator MOR za Republiku Srbiju
g. Magnus Berge, Viši specijalista za sindikate u Kancelariji MOR za Srednju i Istočnu Evropu
g. Zoran Radoman, Predsednik Samostalnog sindikata šumarstva i prerade drveta

Izveštaj sa radionice biće pripremlјen na srpskom jeziku i predstavlјaće osnovu za izradu nove strategije za modernizaciju sindikata.

Učesnici: članovi Samostalnog sindikata šumarstva i prerade drveta Srbije.

Related posts